Model: Anna Naim   MUA & Hair: Sarah Balanoff (Sarah Balanoff Beauty)   Dress made & designed by: Stephanie Yiu (S.B.L by Stephanie Yiu)